คำอธิบายและโครงสร้างรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ม.1คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ง21101  เทคโนโลยีสารสนเทศ 1

รายวิชาพื้นฐาน                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                        เวลา 2 ชั่วโมง  1 หน่วยกิต

 

                ศึกษาหลักการทำงาน และบทบาทของคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกในกิจกรรมต่างๆ และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน  อภิปรายลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการทำงาน  ความแม่นยำ  และการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน และเปรียบเทียบความสำคัญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีความเหมาะสมในการใช้งาน 

ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการเลือกอาชีพโดยใช้กระบวนการตัดสินใจในการเลือกอาชีพที่เหมาะสม  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพที่เป็นการสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพที่สุจริตและเป็นที่ยอมรับของสังคม เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพและมีวิจารณญาณในการประกอบอาชีพ รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข 

โดยใช้กระบวนการการทำงาน  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  และเห็นคุณค่าของเทคโนโลยี   สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวัน เห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

 

รหัสตัวชี้วัด 

ง 3.1       ม.1/1    ม.1/2    ม.1/3

รวม  3  ตัวชี้วัด

 

โครงสร้างรายวิชา 

  

รายวิชา  เทคโนโลยี 1                                                                                                         รหัสวิชา  ง21101

                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  

ลำดับ ที่  ชื่อหน่วย การเรียนรู้  มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  สาระแกนกลาง สาระท้องถิ่น เวลาชั่วโมง น้ำหนักคะแนน
1 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน ง 3.1  ม. 1/1
  • คอมพิวเตอร์มีบทบาทในการช่วยอำนวย  ความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  และตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคมมากขึ้น คอมพิวเตอร์มีประโยชน์โดยใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน เช่น แก้ปัญหา  สร้างงาน สร้างความบันเทิง  ติดต่อสื่อสาร  ค้นหาข้อมูล

 

20 40
2 การทำงานของคอมพิวเตอร์ ง 3.1  ม. 1/1
  • การทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย  หน่วยสำคัญ ๕ หน่วยได้แก่ หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง  หน่วยความจำหลัก  หน่วยความจำรอง   และหน่วยส่งออก
8 20
3 เทคโนโลยีสารสนเทศ ง 3.1  ม. 1/2
  • ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

–   ช่วยให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ 

–   ช่วยให้การบริการกว้างขวางขึ้น

–   ช่วยดำเนินการในหน่วยงานต่างๆ 

–   ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน   

  •   เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบในด้านต่างๆ  เช่น

–   คุณภาพชีวิต       –   สังคม

     –    การเรียนการสอน  

6 20
ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระแกนกลาง สาระท้องถิ่น เวลาชั่วโมง น้ำหนักคะแนน
4 การจัดการสารสนเทศ ง 3.1  ม. 1/3
  •   ข้อมูลและสารสนเทศ

–   ความหมายของข้อมูล และสารสนเทศ

–   การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

  •   ประเภทของข้อมูล
  •   วิธีการประมวลผลข้อมูล
  •   การจัดการสารสนเทศ  มีขั้นตอนดังนี้

–  การรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล  และการตรวจสอบข้อมูล

–  การประมวลผลข้อมูล  ได้แก่  การรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูล  การจัดเรียงข้อมูล การคำนวณ  และการทำรายงาน

6 20
      รวม   40 100
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: